EDUKACJA GLOBALNA

Projekt związany jest z wprowadzeniem uczniów w tematykę edukacji globalnej, która według definicji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz prowadzi do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Uczniowie poprzez udział w projekcie uczą się współpracy i odpowiedzialności.

W ramach projektu zorganizowano Tydzień Edukacji Globalnej.